نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٤١
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٧٥
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٦
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

٢
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١٢
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١