برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سکینه رضائی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 با مثال میگم که جای شک و شبهه نباشه!
Anyone for very hard boiled eggs?
تخم مرغ آب پز بسیار سِفت برا کیه؟
١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

2 هات و دلربا ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

3 داف
١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

4 فرسایش خاک هم میتونه مدنظر باشه.
١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

5 میتونه بر مصادیق سرقت مالکیت صنعتی هم صدق کنه، مثلا سرقت برند که عنوانی برای سرقت مالکیت صنعتی نیز هست. ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

6 متشنج، آشفته، وخیم ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

7 وسیع، جامع و گسترده ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

8 مترادف expend ؛به معنی خرج کردن ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

9 در جمع به معنای قوای عقلی و منطقی

Paul was facing a unique conundrum, something of the kind he had never faced before in life and would requi ...
١٣٩٩/٠٥/١٦
|

10 surmount به معنای موفقیت در مواجهه با چیزی ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

11 زیر فرش جارو کردن استعاره از پنهانکاری کردن است ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

12 However :

1- در معنای تضاد قیده؛ حتمن باید بعدش کاما بیاد: .However, Or ; However, = هرچند، بااین وجود

2- در معنای هرقدر میشه حرف ربط ت ...
١٣٩٩/٠٥/١٣
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 altruistic
• Being an altruistic person, she signed up as a volunteer with an organization that helps the poor.
• چون او یک فرد نوع دوست بود، فرم عضویت و داوطلبی سازمانی را که به فقرا کمک می کند، امضاکرد.
١٣٩٩/٠٤/٢٦
|