٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣١ بازدید

Oh my god, nouns and verbs and the past progressive and the future tense and past perfect progressive and all these grammar terms and they “Oh my god, it’s so complicated

٢ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٤ بازدید

می خواستم بدونم کتاب ارباب حلقه ها برای چه سطحی از بپرس مناسب است؟

٢ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٢ بازدید
٣ رأی
تیک ١ پاسخ
٦١ بازدید

With nothing left to give, the king could only think of one thing to help protect his people.

٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٢ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٦ بازدید

There’s only one fat guy That brings us presents and his name ain"t santa همون isn’t هستش؟ اشتباه تایپیه؟

٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٤١ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٨٠ بازدید

I was doing the poses, I was feeling all Zen, Matilda was digging it, then I lost my grip on it. Let it slip and it just squeaked out. Squak out در اینجا چه معنی میده؟

٣ ماه پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٣٥ بازدید

And we’ve also included the text for each of these, in case you want to read along as you listen

٣ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٤ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٩٧ بازدید

نرم افزارتعیین سطح روبرچه اساسی قرارمیده؟تعدادلغات یامیزان مطالعه؟

٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٤ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٧ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٣ بازدید

No sooner had I turned away to go downstairs than I heard a strange, ghostly laugh. دیری نپاییده بود که چرخیده بودم تا از پله ها پایین بروم که ناگهان صدای خنده ترسناک و عجیب شنیدم.درسته؟  

٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٨ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٧ بازدید