١ رأی
١ پاسخ
٧ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
٢٠ بازدید

فرق بين شکل سوم فعل گذشته و زمان گذشته فعل چیه؟  اصلا شکل سوم فعل چیه؟

٣ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٦ بازدید

Is it something you ate چرا از is برای سوالی کردن استفاده کرده؟ در حالی که ما فعل اصلی داریم؟! آیا جمله مجهول هستش؟  

٥ روز پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٨ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٦ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٧ بازدید

چه معنایی دارد؟چطور در جمله از آن استفاده کنیم؟

١ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٧ بازدید

مگه محیط زیست یک اسم عام نیست چرا قبلش the اومده؟ For the environment

١ هفته پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٥ بازدید

Turtle sees that Pete is way behind.He spies a diner up ahead.

٢ هفته پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٨ بازدید

چرا در جمله  Hero and Claudio like each other very much  از love  استفاده‌ نشده و از  like  استفاده‌ شده ؟  

٢ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٩ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٧٦ بازدید

Then the big egg started to crack.Bang, bang, bang! One big, uglyduckling came out. ‘That’s strange,’ thought Mummy Duck.

٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٨٦ بازدید

چرا در یکی a و در دیگری e وجود داره؟ فرق grey و gray چیست؟

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٥ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
١١٨ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٧ بازدید

Another thing Jeannie liked to do was read English, but not textbooks.

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٦ بازدید
٢ رأی
تیک ٧ پاسخ
٢٣٤ بازدید

Moe, my mom once said something that really stuck with me

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٢ بازدید

add معادل فارسیش چی میشه؟

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٠ بازدید

 در متن اومده  He drinks a coffee . Coffee مگر غیر قابل شمارش نیست؟ 

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٠٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٦٨ بازدید

the best thing to do is just stay in hom چرا فعل do و is بدون to پشت سر هم امدن؟

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٨ بازدید

They were very fearful people, but for a good reason. There were strange and dangerous creatures on the island that made even the bravest man tremble.

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٢ بازدید

But if an attacker cuts through the waist of the squid passing defense, then they are given freedom to use both feet.

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٢٢ بازدید

It’s a verb, and a noun, and it means a discussion in which reasons for and against something are brought out.

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٨ بازدید

تو این عبارت منظورش از متوقف کردن کلادیوس (stop) چیه؟ Finally, Hamlet knows he must stop Claudius  

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٥ بازدید

از کلمه Horatio در چه جمله و جاهایی می توان استفاده کرد؟  

٤ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
٦٤ بازدید
چند گزینه‌ای

در بانک مشتری می خواد حساب باز کنه. تحویلدار پول مشتری رو می شمارد. Teller: Well, let’s see… this money that you’re depositing comes to almost $100. کدام ترجمه درست است:

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٢ بازدید

استفاده catch up برای گفتن بعدا میبینمت چیه؟!  

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٨ بازدید

He has me set up an appointment through his secretary and then sends me on my way, back out into the Texas heat.  

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٠٣ بازدید

سلام کسایی که بیشتر تمرکزشون روی لهجه امریکن هستش و مبتدی هستن و میخوان یاد بگیرن، داستانهایی که لهجه بریتش دارنو باید بخونن یا نه  

٥ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٩ بازدید