امتیاز‌های مه سیما

بازدید
١١
امتیاز کل
٤٨٨
کل مدال ها
٧
طلا
٠
نقره
١
برنز
٦
٣٧
×
١٠
=
٣٧٠
٢
×
=
٥٧
×
٢
=
١١٤
٧
×
=
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٤٨٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٩
×
١٠
=
٩٠
٢
×
=
٤٥
×
٢
=
٩٠
٧
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٦٩

جزئیات امتیاز در بپرس

٢٨
×
١٠
=
٢٨٠
٠
×
=
٠
١٢
×
٢
=
٢٤
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٣١٩