٢ رأی
١ پاسخ
٨٢ بازدید

اصطلاح موش اب‌کشیده شدم توی انگلیسی به چه معناست؟ مثلا دراین جمله : در باران ششدید جتر نبرده ببودم و مانند یک موش اب‌کشیده شدم. 

٣ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
١١٦ بازدید

معنیout پس از کلمه چیست و چه تغییری در معنی آن دارد؟ مثلا:  move up  . tidy up  .act up معنی آن چه تغییری میکند؟

٦ ماه پیش