امتیاز‌های محمود فیض نیا

بازدید
١٧
امتیاز کل
٨٠٧
کل مدال ها
٦٣
طلا
٠
نقره
٥٥
برنز
٨
٦٦
×
١٠
=
٦٦٠
٤
×
=
٣٥
×
٢
=
٧٠
٥
×
=
٠
×
٢
=
٠
٦
×
١٥
=
٩٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨٠٧

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٤٦
×
١٠
=
٤٦٠
٢
×
=
٢٩
×
٢
=
٥٨
٥
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٥٠٩

جزئیات امتیاز در بپرس

٢٠
×
١٠
=
٢٠٠
٢
×
=
٦
×
٢
=
١٢
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٦
×
١٥
=
٩٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٩٨