ترجمه‌های محمود فیض نیا (٢)

بازدید
١٢
تاریخ
١ ماه پیش
متن
Hybrid crops can better withstand adverse conditions.
دیدگاه
٠

محصولات کشاورزی هیبریدی/پیوندی/غیر ارگانیک نسبت به شرایط /نامساعد/نامطلوب/سخت بهتر مقاومت می کنند.