نوع مدال

ثبت واژه جدید

٥٠
نوع مدال

پاسخ صحیح

٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١