برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

tinabailari

Watch out, I defeat the pain✨👽💥

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 خیابان
she lives on Elm street near Jake's shop 👨🏻‍💼
او در خیابان علم نزدیک مغازه ی جِیک زندگی می کند
١٣٩٩/٠١/١٤
|

252 دانشگاه
there is a hospital near the university where I study art
یک بیمارستان نزدیک دانشگاهی که هنر می خوانم وجود دارد👩🏻‍🔧
١٣٩٩/٠١/١٤
|

253 what time does the bus arrive tomorrow
فردا اتوبوس چه زمانی خواهد رسید ؟؟ 👨🏻‍🔧👨🏻‍🔧
١٣٩٩/٠١/١٤
|

254 If wolves' natural home is endanger they may come to village to hunt sheep 👩🏻‍🔬👩🏻‍🔬👩🏻‍🔬
اگر زیستگاه طبیعی گرگ ها در معرض خطر باشد ، آن ...
١٣٩٩/٠١/١٤
|

255 هیجان ، وجد
کاربرد در جمله :
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت / فتنه انگیز جهان نرگس جادوی تو بود
( حافظ ) 👨🏻‍🔬👨🏻‍🔬
١٣٩٩/٠١/١٤
|

256 عدل ، قسط ، انصاف ، عدالت
کاربرد در جمله : 👩🏻‍🎨👩🏻‍🎨👩🏻‍🎨
اگر مرگ داد است ، بیداد چیست / ز داد این همه بانگ و فریاد چیست
( فردوسی )
١٣٩٩/٠١/١٤
|

257 آفریدگار ، خالق ، خدا
کاربرد در جمله : 👨🏻‍🎨
انبیا گفتند نومیدی بد است / فضل و رحمت های باری بی حد است
( مولوی )
١٣٩٩/٠١/١٤
|

258 سمت راست ، یمین ، متضاد چپ
کاربرد در جمله : 👩🏻‍🚒👩🏻‍🚒
چپ و راست لشکر بیاراستند / به جنگ اندرون نامور خواستند
( فردوسی )
١٣٩٩/٠١/١٤
|

259 طلوع کردن ، ظاهر شدن
کاربرد در جمله : 👨🏻‍🚒👨🏻‍🚒
آفتابا در فراقت هر نفس / صبح شوق از شرق جانم می دمد
( سیف فرغانی )
١٣٩٩/٠١/١٤
|

260 گیاهی است که از ساقه ی الیاف آن در نساجی استفاده می کنند 👩🏻‍✈️👩🏻‍✈️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

261 فرمان بردن ، اطاعت کردن 👨🏻‍✈️👨🏻‍✈️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

262 نامه ، کتاب ، دفتر ، نوشته ی دراز ، لوله ی کاغذ 👩🏻‍🚀👩🏻‍🚀 ١٣٩٩/٠١/١٣
|

263 موجودات جهان 👨🏻‍🚀👨🏻‍🚀 ١٣٩٩/٠١/١٣
|

264 دام برای پرندگان ، تله 👩🏻‍⚖️👩🏻‍⚖️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

265 بی راه رفتن ، گژ رفتن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

266 جویدن ، به دندان نرم کردن 👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

267 نا امید ، بی بهره 👰🏻👰🏻 ١٣٩٩/٠١/١٣
|

268 زیور ، زینت 🤵🏻🤵🏻 ١٣٩٩/٠١/١٣
|

269 اکسید طبیعی و ناخالصِ روی که محلول آن گندزدایی قوی است . در قدیم این اکسید را در جوش های بهاره و جوش های تراخمی به صورت گرد روی پلک ها می پاشیدند . ا ... ١٣٩٩/٠١/١٣
|

270 کاسه ی مسی که با خود به حمام می برند 🤴🏻🤴🏻 ١٣٩٩/٠١/١٣
|

271 ظرف کوچکی که در آن جواهر یا اشیای دیگر گذارند ، قوطی 🦸🏻‍♀️🦸🏻‍♀️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

272 لوله ی سفالین یا سیمانی کوتاه که در زیر خاک یا میان دیوار گذارند تا آب از آن عبور کند 🦹🏻‍♀️🦹🏻‍♀️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

273 نشیب ، پستی ، مقابلِ اوج 🦸🏻‍♂️🦸🏻‍♂️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

274 ماه اول تابستان ، از ماه های رومی است 🦹🏻‍♂️🦹🏻‍♂️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

275 مهربانی کردن ، نرمی کردن 🤶🏻🤶🏻 ١٣٩٩/٠١/١٣
|

276 پرتو ، جلوه 🎅🏻🎅🏻 ١٣٩٩/٠١/١٣
|

277 اشاره کردن ، اشاره 🧙🏻‍♀️🧙🏻‍♀️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

278 چیزی را بو کردن ، بوییدن 🧙🏻‍♂️🧙🏻‍♂️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

279 نواری که به ساق پا پیچند 🧝🏻‍♀️🧝🏻‍♀️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

280 گواهی نامه 🧝🏻‍♂️🧝🏻‍♂️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

281 کوتاه گفتن ، سخن کوتاه کردن 🧛🏻‍♀️🧛🏻‍♀️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

282 دیر ١٣٩٩/٠١/١٣
|

283 رای زدن ، مشورت کردن 🧛🏻‍♂️🧛🏻‍♂️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

284 بی نوا و درویش 🧟‍♀️🧟‍♀️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

285 از ماه های رومی که برابر ماه سوم بهار است 🧟‍♂️🧟‍♂️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

286 رحم خواستن ، طلب رحم کردن 🧞‍♀️🧞‍♀️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

287 فروگذاشتن ، سستی کردن در کار ها 🧞‍♂️🧞‍♂️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

288 میل قلب است به دیدار محبوب ، در کلام مولانا کشش روح کمال طلب و خداجو در راه شناخت پروردگار و ادراک هستی 🧜🏻‍♀️🧜🏻‍♀️ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

289 جامه ی جنگی که از حلقه های آهنی سازند ، زره 🧜🏻‍♂️🧜🏻‍♂️ ١٣٩٩/٠١/١٢
|

290 جالب
the new film is very interesting
فیلم جدید خیلی جالب است 🧚🏻‍♂️🧚🏻‍♂️
١٣٩٩/٠١/١١
|

291 اشکالی ندارد ، اهمیتی ندارد
I lost your pen
never mind
خودکارت را گم کردم
اشکالی ندارد 👼🏻👼🏻
١٣٩٩/٠١/١١
|

292 خط ، دست خط 🤰🏻🤰🏻
if you want to improve your handwriting you must practice
اگر می خواهی دست خطت را ارتقا بدی باید تمرین کنی
١٣٩٩/٠١/١١
|

293 سوزن 🤱🏻🤱🏻
there is a needle on the floor please pick it up
روی زمین یک سوزن است لطفا آن را بردار
١٣٩٩/٠١/١١
|

294 دست 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️
what do you have in your hand
در دستت چی داری ؟؟
١٣٩٩/٠١/١١
|

295 بیشتر ، بیشترین
most of the students are absent today
بیشتر دانش آموزان امروز غایب هستند 💁🏻‍♀️
١٣٩٩/٠١/١١
|

296 زمین 💁🏻‍♂️💁🏻‍♂️
Victor and his friends were sitting on the ground
ویکتور و دوستانش روی زمین نشسته بودند
١٣٩٩/٠١/١١
|

297 اولین
I'll never forget the first time I met you 🙅🏻‍♀️🙅🏻‍♀️
من هرگز اولین باری که تو را دیدم را فراموش نمی کنم
١٣٩٩/٠١/١١
|

298 سینه ، صدر ، بدن
کاربرد در جمله :🙅🏻‍♂️
دو دندان به کردار پیل ژیان / بر و کتف فربه و لاغر میان
فردوسی
١٣٩٩/٠١/١١
|

299 زبر ، بالا 🙆🏻‍♀️
کاربرد در جمله :
نشسته به آرام در پیشگاه / چو سرو بلند از برش گرد ماه
فردوسی
١٣٩٩/٠١/١١
|

300 حرف اضافه ، به ، روی
کاربرد در جمله : 🙆🏻‍♂️
بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر / زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما
حافظ
١٣٩٩/٠١/١١
|