برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

tinabailari

Watch out, I defeat the pain✨👽💥

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 ترسیم کردن ، کشیدن 🇺🇸🇺🇸
he draws beautiful pictures
او نقاشی های زیبایی می کشد
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

202 مشکل ، سختی 🇺🇾🇺🇾
did you have any difficulty coming here
آیا برای آمدن به اینجا مشکلی داشتی ؟؟
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

203 قصاب 🇺🇿🇺🇿
A butcher sells meat
قصاب گوشت میفروشد
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

204 گاوبازی
Rex went to a bullfight when he was in Spain
رکس وقتی در اسپانیا بود به یک گاوبازی رفت.🇻🇺🇻🇺
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

205 گاو نر
the child was looking at the bull carefully
کودک داشت به دقت به گاو نگاه می کرد . 🇻🇦🇻🇦
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

206 قادر بودن 🇻🇪🇻🇪
I was so tired that I wasn't able to speak
من انقدر خسته بودم که قادر نبودم حرف بزنم
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

207 نانوا 🇻🇳🇻🇳
this baker makes good bread
این نانوا نان خوبی درست می کند
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

208 پختن
Sarah is baking a cake for us
سارا دارد برای ما کیک می پزد.🇼🇫🇼🇫
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

209 دور
the waiter looked at the drawing and went away
پیشخدمت به طراحی نگاه کرد و دور شد.🇪🇭🇪🇭
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

210 I saw the man whom you met yesterday 🇾🇪🇾🇪 ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

211 If I go to college, I will find a job 🇿🇲 ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

212 I sweat a lot when I drink tea in summer.

من وقتی که در تابستان چایی می خورم زیاد عرق می کنم.
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

213 The plane crashed 20 minutes after take-off.

هواپیما 20 دقیقه بعد از بلند شدن سقوط کرد.
١٣٩٩/٠٣/١٦
|

214 A good looking person looks nice
good looking is very common in spoken English
he is a good looking guy but he's a bit boring 🏴
١٣٩٩/٠٣/١٣
|

215 زیبا 🏴‍☠️🏴‍☠️
a beautiful woman or child has perfect good looks
Grace Kelly was a very beautiful woman
١٣٩٩/٠٣/١٣
|

216 In side the butcher's freezer the temperature was very frigid

🔹دمای داخل فریزر قصابی، بسیار سرد بود.
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

217 امروزه
most kids nowadays prefer watching TV to reading books 🏁
بیشتر بچه ها امروزه تماشای تلویزیون را به خواندن کتاب ترجیح میدهند
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

218 گردشگری
we hope that this plan will lead to increased tourism in the area
ما امیدواریم که این برنامه منجر به افزایش گردشگری در این منطقه شود 🚩
١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

219 خارج
some families usually go abroad for their holiday 😊
بعضی از خانواده ها معمولا برای تعطیلاتشان به خارج می روند
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

220 بهشت
parts of California seem like paradise to many tourists ☺️☺️☺️
قسمت هایی از کالیفرنیا برای بسیاری از گردشگر ها مانند بهشت به نظر می رسد
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

221 طیف
there is a full range of activities for children in this modern city
در این شهر مدرن طیف کاملی از فعالیت ها برای کودکان وجود دارد 😅😅
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

222 سفارت
after two years in Paris they sent me to the embassy in Beijing
بعد از دو سال ماندن در پاریس آنها من را به سفارت در پکن فرستادند 😆
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

223 شبیه
my new dress is similar to the one you bought last month
پیراهن جدید من شبیه آن است که تو ماه گذشته خریدی 😁😁
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

224 محمتل
the doctor had told me that it was probable that he would die from a heart disease
دکتر به من گفته بود که محتمل است او از بیماری قلبی بمی ...
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

225 تاریخی
I like reading historical stories because I can learn about the lives that people had long times ago 😄
من خواندن داستان های تاریخی را ...
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

226 گذراندن
there is only one success : to be able to spend your life in your own way
فقط یک موفقیت وجود دارد : قادر بودن به گذراندن زندگی تان به ر ...
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

227 بلیط
please show your ticket to that man when you board the plane
لطفا بلیطتان را هنگامی که سوار هواپیما میشوید به آن مرد نشان دهید😀
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

228 ستودن ، تمجید کردن 👷🏻‍♀️ ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

229 فریاد پرخاش جویانه برای بر انگیختن دعوا و هیاهو ، نعره ، فریاد👷🏻‍♂️ ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

230 دو چیز را با هم سنجیدن 💂🏻‍♀️ ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

231 ماهر ، چیره دست 💂🏻‍♂️ ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

232 به طریقِ 🕵🏻‍♀️ ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

233 کاسه ی مسی 🕵🏻‍♂️ ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

234 every year I go on vacation in August
من هر سال در ماه اوت به تعطیلات می روم
👩🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

235 طبقه
my office is on the first floor
دفتر من در طبقه ی اول است 👨🏻‍⚕️
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

236 سبد
the oranges are not in the basket
پرتقال ها داخل سبد نیستند 👩🏻‍🌾👩🏻‍🌾👩🏻‍🌾
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

237 the pilgrims came to Imam Reza Holy Shrine
زائران به حرم امام رضا آمدند 👨🏻‍🌾👨🏻‍🌾
١٣٩٩/٠١/١٦
|

238 Isfahan has many historical sites
اصفهان مکان های تاریخی زیادی دارد👩🏻‍🍳
١٣٩٩/٠١/١٦
|

239 take this information booklet and study it carefully
این کتابچه اطلاعات را بگیر و آن را با دقت بخوان 👨🏻‍🍳👨🏻‍🍳👨🏻‍🍳
١٣٩٩/٠١/١٦
|

240 the family spent their summer vacation in Yasooj
خانواده تعطیلات تابستانی خود را در یاسوج گذراندند 👩🏻‍🎓
١٣٩٩/٠١/١٦
|

241 صدا ( مخصوص انسان )
Antonio's voice is really good
صدای آنتونیو واقعا خوب است 👨🏻‍🎓
١٣٩٩/٠١/١٤
|

242 فصل 👩🏻‍🎤👩🏻‍🎤
many people think that spring is the most beautiful season
خیلی از مردم فکر می کنند که بهار زیبا ترین فصل است
١٣٩٩/٠١/١٤
|

243 بلند ( برای صدا ها ) 👨🏻‍🎤👨🏻‍🎤
Is the television loud enough
آیا صدای تلویزیون به اندازه ی کافی بلند است ؟؟
١٣٩٩/٠١/١٤
|

244 زبان
how many languages can you speak
به چند زبان می توانی صحبت کنی ؟؟ 👩🏻‍🏫👩🏻‍🏫
١٣٩٩/٠١/١٤
|

245 بیرون 👨🏻‍🏫👨🏻‍🏫
the children couldn't go out because the door was locked
بچه ها نمی توانستند بیرون بروند چون در قفل بود
١٣٩٩/٠١/١٤
|

246 خلیج 👩🏻‍🏭👩🏻‍🏭
the Persian Gulf is a very important sea between Iran and some Arab countries
خلیج فارس دریایی مهم بین ایران و بعضی از کشور ...
١٣٩٩/٠١/١٤
|

247 برنز
I think she will win the bronze medal in the competition
من فکر می کنم که او مدال برنز مسابقه را برنده خواهد شد 👨🏻‍🏭👨🏻‍🏭
١٣٩٩/٠١/١٤
|

248 هوشمند
I need a smartphone which allows me to check my email and use facebook 👩🏻‍💻👩🏻‍💻
من یک گوشی هوشمند نیاز دارم که بتوانم با آن ایمیل ...
١٣٩٩/٠١/١٤
|

249 گفتن
I won't tell anyone what happened 👨🏻‍💻
من به هیچ کس اتفاقی را که افتاد نمی گویم
١٣٩٩/٠١/١٤
|

250 شنید ، گذشته ی فعل hear به معنی شنیدن
I heard Maryam has won some money 👩🏻‍💼
من شنیدم که مریم مقداری پول برنده شده است
١٣٩٩/٠١/١٤
|