نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٣٥
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١٤