نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٣٥
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١٤
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٢٠٠
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٤٦
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٥٠١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٢٠٠
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١