امتیاز‌های Sunflower

بازدید
٢٦
امتیاز کل
١٥٢,١٤٩
کل مدال ها
١,١٠١
طلا
٤٩
نقره
٣٤٧
برنز
٧٠٥
١٥,٦٨٨
×
١٠
=
١٥٦,٨٨٠
٢,٣٥٨
×
=
-٤,٧١٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
١
×
-١٥
=
-١٥
١٥٢,١٤٩

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٥,٦٨٨
×
١٠
=
١٥٦,٨٨٠
٢,٣٥٨
×
=
-٤,٧١٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
١
×
-١٥
=
-١٥
١٥٢,١٤٩

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠