برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حسین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ترن هوایی.... قطار مرتفع ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

2 بفرمایید.... از خودتان پذیرایی کنید....تعارف نکنید ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

3 مهمان کردن ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

4 ایده شگفت‌انگیز....good idea ١٣٩٨/١٢/١٩
|

5 چهار دست و پا راه رفتن بچه ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

6 Testy...خوش طعم....خوش مزه....خوش خوراک ١٣٩٨/١١/٢٤
|

7 خواب....خفتن....خوابیدن ١٣٩٨/١١/٠٢
|

8 یک بسته صابون ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

9 اسکی....اسکی رفتن ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

10 جای خالی.... فاصله....خالی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

11 خوردن.... زمان گذشته خوردن�eat� ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

12 آلو.... آلو بخارا
انگلیسی:plum
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

13 آلو.... آلو بخارا
انگلیسی:prune
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

14 فکر کردن.... فکر ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

15 اثر پا....رد پا.... جای پا ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

16 🌲 درخت ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

17 برف....برف باریدن....برف آمدن ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

18 سیب زمینی ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

19 مبل
به انگلیسی:sofa
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

20 پابلو پیکاسو که نقاش خوب اسپانیایی است ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

21 ارسال‌....ارسال کردن....رساندن....برایش بردن
....چیزی به کسی دادن
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

22 جوانه لوبیا....
Bean:لوبیا
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

23 جوانه ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

24 دفترچه.... دفترچه یادداشت ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

25 یک نوع ادویه....کچاپ ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

26 فریزر .... یخچال
انگلیسی:refrigerator
١٣٩٨/٠٨/٠١
|

27 انگلیسی:fridge ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

28 فریزر.... یخچال ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

29 میز تلویزیون ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

30 نیمکت....کاناپه.... صندلی ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

31 وحشی ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

32 حیوانات وحشی و غیر اهلی ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

33 بز ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

34 بشقاب ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

35 شما....تو.... جنابعالی....خودت ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

36 سال....سن و سال
بستگی به جمله دارد
١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

37 هفته�هفت روز� ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

38 ماه� ماه های سال� ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

39 روز ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

40 کتاب ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

41 سریع....تند....زود
معنی انگلیسی:fast....very fast
١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

42 ماکارونی آماده.... ماکارونی سریع....نودلیت ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

43 کابینت ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

44 نیمکت ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

45 تفریحگاه....زمین بازی ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

46 سبزیجات....نخود فرنگی....نخود سبز....نخود

بستگی به جمله دارد ولی معنای اصلیش نخود است
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

47 قلعه شنی.... 🏰 ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

48 شن و ماسه....ریگ ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

49 جمع کیف( جمعbags) ....کیف ها ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

50 چسب زخم بندی....چسب زخم ١٣٩٨/٠٧/١١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 help
• Help her! She's choking.
• به آن زن کمک کنید(به او کمک کنید)! داره خفه میشه
١٣٩٨/١٢/١٦
|

2 help
• Friends helped him paint his house.
• دوستانش به او کمک کردند تا خانه اش را رنگ کند
١٣٩٨/١٢/١٦
|

3 can
• Can I come in?
• من میتونم بیام داخل.... آیا میتونم وارد شوم....میتونم بیام تو
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

4 can
• Can you swim?
• شنا بلدی.... میتوانید شنا کنید
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

5 can
• Can you swim?
• آیا تو می تونی شنا کنی....شنا بلدی
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

6 can
• She can play the piano beautifully.
• آن زن می‌تواند به زیبایی پیانو بزند
١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

7 you
• It's nice to meet you.
• از دیدنت خوشحالم� از دیدن شما خوشحالم
١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

8 you
• Can you help me?
• میتونی کمکم کنی
١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

9 catch
• She caught the boy as he tried to run away.
• آن زن در حالی که سعی داشت فرار کند،آن پسر را گرفت
١٣٩٨/٠٦/١٨
|