محمد حسین کریمی

محمد حسین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhelp your self١٠:٣٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٠بفرمایید. . . . از خودتان پذیرایی کنید. . . . تعارف نکنیدگزارش
12 | 1
treat١٠:٣٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٠مهمان کردنگزارش
21 | 1
wonderful idea٢٢:٠٩ - ١٣٩٨/١٢/١٩ایده شگفت انگیز. . . . good ideaگزارش
2 | 1
delicious١٢:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤Testy. . . خوش طعم. . . . خوش مزه. . . . خوش خوراکگزارش
25 | 1
sleeping١١:٢٣ - ١٣٩٨/١١/٠٢خواب. . . . خفتن. . . . خوابیدنگزارش
23 | 1
bar of soap١٥:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٣یک بسته صابونگزارش
23 | 4
skiing١٥:٤٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٣اسکی. . . . اسکی رفتنگزارش
23 | 1
blank١١:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢١جای خالی. . . . فاصله. . . . خالیگزارش
12 | 1
ate١٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠٩خوردن. . . . زمان گذشته خوردن�eat�گزارش
21 | 1
prune١٠:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/٠٨آلو. . . . آلو بخارا انگلیسی:plumگزارش
25 | 1
plum١٠:٥٧ - ١٣٩٨/٠٩/٠٨آلو. . . . آلو بخارا انگلیسی:pruneگزارش
14 | 2
need١٢:٠١ - ١٣٩٨/٠٩/٠٧فکر کردن. . . . فکرگزارش
9 | 2
footprint١١:٥١ - ١٣٩٨/٠٩/٠٧اثر پا. . . . رد پا. . . . جای پاگزارش
12 | 1
tree١١:٣٠ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤🌲 درختگزارش
23 | 1
snow١١:٢١ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤برف. . . . برف باریدن. . . . برف آمدنگزارش
16 | 1
couch١٢:٥٥ - ١٣٩٨/٠٨/٢٣مبل به انگلیسی:sofaگزارش
37 | 1
picasso١١:٤٠ - ١٣٩٨/٠٨/٢٣پابلو پیکاسو که نقاش خوب اسپانیایی استگزارش
12 | 1
send٢١:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/٢٢ارسال . . . . ارسال کردن. . . . رساندن. . . . برایش بردن . . . . چیزی به کسی دادنگزارش
18 | 1
bean sprouts١٣:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢جوانه لوبیا. . . . Bean:لوبیاگزارش
30 | 3
tv stand١٩:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/٠١میز تلویزیونگزارش
25 | 1
fridge٢٠:٠١ - ١٣٩٨/٠٨/٠١فریزر . . . . یخچال انگلیسی:refrigeratorگزارش
41 | 2
notepad٢٠:٠٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠١دفترچه. . . . دفترچه یادداشتگزارش
41 | 2
ketchup٢٠:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/٠١یک نوع ادویه. . . . کچاپگزارش
16 | 1
refrigerator٢٠:٠١ - ١٣٩٨/٠٨/٠١انگلیسی:fridgeگزارش
18 | 1
refrigerator١٩:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/٠١فریزر. . . . یخچالگزارش
23 | 1
couch١٩:٥٥ - ١٣٩٨/٠٨/٠١نیمکت. . . . کاناپه. . . . صندلیگزارش
37 | 1
wildlife١٩:٥١ - ١٣٩٨/٠٨/٠١حیوانات وحشی و غیر اهلیگزارش
28 | 2
month١٩:٤٢ - ١٣٩٨/٠٧/٢٤ماه� ماه های سال�گزارش
34 | 1
YOU١٩:٤٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٤شما. . . . تو. . . . جنابعالی. . . . خودتگزارش
28 | 7
year١٩:٤٣ - ١٣٩٨/٠٧/٢٤سال. . . . سن و سال بستگی به جمله داردگزارش
28 | 1
week١٩:٤٢ - ١٣٩٨/٠٧/٢٤هفته�هفت روز�گزارش
18 | 1
DAY١٩:٤١ - ١٣٩٨/٠٧/٢٤روزگزارش
28 | 1
quick١٩:٢٩ - ١٣٩٨/٠٧/٢٤سریع. . . . تند. . . . زود معنی انگلیسی:fast. . . . very fastگزارش
14 | 1
instant noodle١٩:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٤ماکارونی آماده. . . . ماکارونی سریع. . . . نودلیتگزارش
39 | 2
benches١٦:٠٢ - ١٣٩٨/٠٧/٢١نیمکتگزارش
53 | 1
playground١٦:٠١ - ١٣٩٨/٠٧/٢١تفریحگاه. . . . زمین بازیگزارش
21 | 1
peas١٣:٢٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٨سبزیجات. . . . نخود فرنگی. . . . نخود سبز. . . . نخود بستگی به جمله دارد ولی معنای اصلیش نخود استگزارش
67 | 3
sand castle١٢:٥٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٨قلعه شنی. . . . 🏰گزارش
37 | 2
sand١٢:٥٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٨شن و ماسه. . . . ریگگزارش
51 | 1
bags١٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٨جمع کیف ( جمعbags ) . . . . کیف هاگزارش
34 | 1
sticking plaster١١:٢٦ - ١٣٩٨/٠٧/١١چسب زخم بندی. . . . چسب زخمگزارش
16 | 2
every١٦:٣٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٠هر . . . . همه. . . . خیلیگزارش
41 | 1
laugh١٤:٣٥ - ١٣٩٨/٠٦/١٨خنده. . . . خندیدن. 😄😂😁😀. . . . انشاالله همه با دیدن پیام شاد باشندگزارش
140 | 2
catch١٤:٣٢ - ١٣٩٨/٠٦/١٨شکار. . . . گرفتن. . . . فراری دادن. انگلیسی:chaseگزارش
53 | 1
chase١٤:٣١ - ١٣٩٨/٠٦/١٨تعقیب کردن. . . . شکار کردن. . . . دنبال کردن. . . . فراری دادن. انگلیسی:catch گزارش
74 | 1
merry go round١٥:٢٣ - ١٣٩٨/٠٦/١٤اسب سواری مصنوعی در شهربازی ها. . . . حیوانات مصنوعی که کودکان بر آن در شهربازی سوار می شوندگزارش
46 | 1
roller coaster١٥:٢١ - ١٣٩٨/٠٦/١٤ترن هوایی. . . . قطار مرتفعگزارش
41 | 1
gingerbread house١٥:١٥ - ١٣٩٨/٠٦/١٤خانه شیرینی زنجفیلیگزارش
48 | 1
kind١٤:٢٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٤انواعگزارش
41 | 2
name١٤:٢٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٤اسم. . . . نامگزارش
28 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهhelp١٢:٠٠ - ١٣٩٨/١٢/١٦
• Help her! She's choking.
به آن زن کمک کنید ( به او کمک کنید ) ! داره خفه میشه
0 | 1
can٢١:٥٠ - ١٣٩٨/٠٨/٢٢
• Can you swim?
شنا بلدی. . . . میتوانید شنا کنید
16 | 1
can٢١:٥٠ - ١٣٩٨/٠٨/٢٢
• Can I come in?
من میتونم بیام داخل. . . . آیا میتونم وارد شوم. . . . میتونم بیام تو
12 | 1
can٢١:٤٨ - ١٣٩٨/٠٨/٢٢
• Can you swim?
آیا تو می تونی شنا کنی. . . . شنا بلدی
21 | 1
YOU١٩:٤٦ - ١٣٩٨/٠٧/٢٤
• Can you help me?
میتونی کمکم کنی
18 | 2
YOU١٩:٤٦ - ١٣٩٨/٠٧/٢٤
• It's nice to meet you.
از دیدنت خوشحالم� از دیدن شما خوشحالم
69 | 7
catch١٤:٣٣ - ١٣٩٨/٠٦/١٨
• She caught the boy as he tried to run away.
آن زن در حالی که سعی داشت فرار کند، آن پسر را گرفت
32 | 3