نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٦
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١٠
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١