نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

١٩
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٨
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

٦
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١