امتیاز‌های ش.

بازدید
٢٠
امتیاز کل
٦,٧٢٥
کل مدال ها
٦٨
طلا
١
نقره
٢٩
برنز
٣٨
٦٩٣
×
١٠
=
٦,٩٣٠
١٠٢
×
=
-٢٠٤
٠
×
٢
=
٠
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦,٧٢٥

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٦٩٣
×
١٠
=
٦,٩٣٠
١٠٢
×
=
-٢٠٤
٠
×
٢
=
٠
١
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٦,٧٢٥

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠