منو

جزئیات امتیاز در همه سرویس‌ها

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٣,٥٨٠
×
١٠
=
٣٥,٨٠٠
دیس‌لایک شده
٥٥٤
×
=
-١,١٠٨
لایک کرده
١٢٢
×
٢
=
٢٤٤
دیس‌لایک کرده
٠
×
=
٠
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
٠
×
١٥
=
٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در آبادیس
٣٤,٩٣٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٣,٥٨٠
×
١٠
=
٣٥,٨٠٠
دیس‌لایک شده
٥٥٤
×
=
-١,١٠٨
لایک کرده
١٢٢
×
٢
=
٢٤٤
دیس‌لایک کرده
٠
×
=
٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در دیکشنری
٣٤,٩٣٦

جزئیات امتیاز در بپرس

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٠
×
١٠
=
٠
دیس‌لایک شده
٠
×
=
٠
لایک کرده
٠
×
٢
=
٠
دیس‌لایک کرده
٠
×
=
٠
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
٠
×
١٥
=
٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در بپرس
٠