امتیاز‌های Seyyedalith

بازدید
١٤
امتیاز کل
٣٧,٦١١
کل مدال ها
٦٧٨
طلا
٥
نقره
٤١٠
برنز
٢٦٣
٣,٨٤٩
×
١٠
=
٣٨,٤٩٠
٥٧٥
×
=
-١,١٥٠
١٣٦
×
٢
=
٢٧٢
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣٧,٦١١

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٣,٨٤٩
×
١٠
=
٣٨,٤٩٠
٥٧٥
×
=
-١,١٥٠
١٣٦
×
٢
=
٢٧٢
١
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٣٧,٦١١

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠