نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٣
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٢
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٣٦٧
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٤٢
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢٢٢
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٣٥
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١