برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Seyyedalith

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 طرح فروش هم میشه فکر کنم. ١٣٩٩/١٢/١٧
|

2 با پرواز فلان ١٣٩٩/١٢/١٦
|

3 عقلی کردی ١٣٩٩/١٢/١٥
|

4 ایجاد تغییر ١٣٩٩/١٢/١٠
|

5 فرانسوی‌ها ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

6 ناتوان از انجام کاری ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

7 یه جور خاص ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

8 امکانش هست ... ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

9 چطوره؟ ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

10 موفق شدی؟ ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

11 انگلیسی‌ها ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

12 دور بودن از ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

13 در سایز مدیوم ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

14 مایه‌ی مباهاته ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

15 امروز روز من نیست! ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

16 چیز خاصی ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

17 جواب دادن تماس ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

18 برنامه عوض شد ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

19 رزرو داشتن مثلا اتاق ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

20 اصطلاحات و تکه‌کلام‌ها ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

21 به نهایت/اوج رساندن کاری/چیزی ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

22 آدم رک ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

23 خشک و خالی ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

24 غیرمستقیم ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

25 کاری را بهتر از حد انتظار انجام دادن ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

26 برعکس [توضیحات قبلی] ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

27 وقتی از یه فیلم خوشتون نمیاد: the movie wasn't my thing. ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

28 اگه شما هم این‌طور [که توضیح داده شده] هستین. ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

29 من می‌شناسمش؟ ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

30 مبادا ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

31 نظر دادن ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

32 یه بار قبلا ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

33 این لحظه ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

34 بیش از همه ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

35 مثل قبل ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

36 هزینه‌ی ورودی ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

37 دوباره تمرکز خود را به دست آوردن ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

38 یه گشتی زدن ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

39 ولو شدن بعد از یه غذای سنگین هم میشه فکر کنم. ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

40 مهم و برجسته ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

41 یه سری زدن ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

42 خوره
nerdy about animals: خوره‌ی حیوانات
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

43 روی چیزی یا لبه‌ی چیزی بودن ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

44 عوض کردن یک فعالیت به فعالیت دیگر ١٣٩٩/١٢/٠١
|

45 توجه طلبیدن ١٣٩٩/١٢/٠١
|

46 سالاد کلم ١٣٩٩/١٢/٠١
|

47 برای عرق ریختن به کار میره ١٣٩٩/١٢/٠١
|

48 مخلوط شدن و ممزوج شدن با هم
meld together
١٣٩٩/١٢/٠١
|

49 a lot of ١٣٩٩/١٢/٠١
|

50 چرخ کردن گوشت نیز ١٣٩٩/١٢/٠١
|