برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Seyyedalith

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خیلی گذشته ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

2 بریده‌بریده صحبت کردن ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

3 عوض کردن ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

4 هیچ کس دیگری ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

5 رئوس مطالب ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

6 سیر و روند طبیعی (درباره‌ی یک بیماری) ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

7 مرحله به مرحله ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

8 جدا کردن کامل ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

9 قابل قبول ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

10 کاربردها ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

11 شیوع ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

12 استخوان اسفنجی ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

13 نمای بالینی ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

14 احاطه کردن ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

15 ورید ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

16 مشکل ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

17 امکان ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

18 لاکتاته (مربوط به ترکیب شیمیایی) ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

19 طبق فرضیه مطرح شده ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

20 درد گنگ و مداوم ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

21 بینابینی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

22 دارودرمانی ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

23 ارجح ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

24 معاینه‌ بالینی ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

25 درد خنجری ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

26 مبتلا ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

27 اشک‌ریزش ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

28 غیرلوکالیزه ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

29 اثربخش ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

30 ضایعات و جوش پوستی ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

31 دانه‌های پوستی ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

32 واکنش تبدیلی / یک مشکل روانی ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

33 پیکری ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

34 گام به گام ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

35 معنی کشیدن و جدا کردن هم میده ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

36 دارویی؟ ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

37 اکثرا / غالبا ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

38 نقطه‌ی تحریکی ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

39 به طور معمول ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

40 نمونه‌ی معمول / نمونه‌ی بارز ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

41 راهنمای کلی ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

42 عدم تناسب ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

43 تخت؟ ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

44 اشتباه گرفتین. ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

45 نابجا ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

46 قطعه‌ی کوچک و تیز از چیزی ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

47 ظاهرا به معنای بخش مرتفع چیزی هم هست. ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

48 درد داشتن ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

49 به تو ربطی نداره ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

50 با هم متناسبیم. ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|