امتیاز‌های وهسودان مرزبان

بازدید
٢٦
امتیاز کل
٢١,٤٩٨
کل مدال ها
٣٢٨
طلا
٢
نقره
٢١
برنز
٣٠٥
٢,٣٨٨
×
١٠
=
٢٣,٨٨٠
١,٢٠٥
×
=
-٢,٤١٠
٩
×
٢
=
١٨
٢٠
×
=
-٢٠
٠
×
٢
=
٠
٢
×
١٥
=
٣٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢١,٤٩٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢,٣٧٦
×
١٠
=
٢٣,٧٦٠
١,٢٠٣
×
=
-٢,٤٠٦
٨
×
٢
=
١٦
١٨
×
=
-١٨
٠
×
-١٥
=
٠
٢١,٣٥٢

جزئیات امتیاز در بپرس

١٢
×
١٠
=
١٢٠
٢
×
=
١
×
٢
=
٢
٢
×
=
٠
×
٢
=
٠
٢
×
١٥
=
٣٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٤٦