نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٢
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٦
نوع مدال

پاسخ صحیح

٢
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٢١٤
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٨٣
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١