نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١٤٧
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

١٢٧
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

٢
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١