امتیاز‌های Bryan Fury

بازدید
١٣
امتیاز کل
٥٥,٧٣٨
کل مدال ها
١,٢٠٨
طلا
٢٦
نقره
٨٩٩
برنز
٢٨٣
٥,٥٨١
×
١٠
=
٥٥,٨١٠
٤٠
×
=
-٨٠
٣٣
×
٢
=
٦٦
٦٢
×
=
-٦٢
٢
×
٢
=
٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٥,٧٣٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٥,٥٧٧
×
١٠
=
٥٥,٧٧٠
٤٠
×
=
-٨٠
٢٩
×
٢
=
٥٨
٦١
×
=
-٦١
٠
×
-١٥
=
٠
٥٥,٦٨٧

جزئیات امتیاز در بپرس

٤
×
١٠
=
٤٠
٠
×
=
٠
٤
×
٢
=
٨
١
×
=
٢
×
٢
=
٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥١