ترجمه‌های ریحانه حسن آبادی (١٨)

بازدید
٩٤
تاریخ
٢ ماه پیش
متن
The soldiers make a barricade across the road.
دیدگاه
٠

سربازان در سراسر جاده مانع ساختند

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
Their decision to do nothing makes them culpable.
دیدگاه
٠

اینکه تصمیم گرفتند کاری نکنند آنها را مجرم میکند

تاریخ
٤ ماه پیش
متن
There were so many enticements offered that I could not refuse the job.
دیدگاه
٠

آنقدر پیشنهاد وسوسه کننده ای بود که نتوانستم کار را رد کنم

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
Finally, the police believed that they had concrete proof of the suspect's guilt.
دیدگاه
٠

درنهایت پلیس باور کرد که آنها مدرک واقعی و عینی ای را از جرمِ مظنون دارند

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
Her actions infuriated her mother.
دیدگاه
٠

کارهایش مادرش را از کوره بدر کرد

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
He always takes part with his brother.
دیدگاه
٠

او همیشه برادرش را ترک میکند

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
I put the letter in the envelope and placed it on the pile.
دیدگاه
٠

نامه را در پاکت قرار دادم و آن را روی ستون گذاشتم

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
The critical reception of the poem is extrinsic to the question of its value as art.
دیدگاه
٠

پذیرش انتقادی از شعر نامربوط است از زیر سوال بردن ارزش آن به عنوان یک هنر

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
To forgive is not to forget. nor remit. but let it go.
دیدگاه
٠

بخشیدن، فراموش کردن نیست و نه آمرزیدن. اما اجازه بده بره

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
One sharp remark is enough to deflate her.
دیدگاه
٠

یک اظهارنظر تند برای ناراحت کردن او کافی بود

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
Please enclose an SASE with your application.
دیدگاه
٠

لطفا پاکت تمبر شده را با درخواست خود ضمیمه کنید

تاریخ
٩ ماه پیش
متن
The wind scattered the dry fallen leaves.
دیدگاه
٠

باد برگ های خشک افتاده را پراکنده کرد

تاریخ
٩ ماه پیش
متن
The ship had drifted into uncharted waters.
دیدگاه
٠

کشتی در آب های ناشناخته غرق شده بود

تاریخ
٩ ماه پیش
متن
I heard only a fragment of their conversation.
دیدگاه
٠

من فقط تکه ای از مکالمات را شنیدم

تاریخ
٩ ماه پیش
متن
Ice is congealed water.
دیدگاه
٠

یخ آب منجمد شده است

تاریخ
٩ ماه پیش
متن
Bad: Bruit that male a homosexual.
دیدگاه
٠

بد :شایعه شده است که آن مرد همجنس باز است

تاریخ
٩ ماه پیش
متن
The news of his marriage was bruited about.
دیدگاه
٠

خبرهای ازدواجش شایعه است

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
The total recovery of perfusion fluid was almost equal to that infused.
دیدگاه
٠

بازیابی کل مایع نشتی تقریبا برابر بود با تزریق