پیشنهاد‌های ریحانه حسن آبادی (٢٦)

بازدید
١٢٣
تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

مبلغ اختصاص داده شده برای انجام کاری

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

روغن گلرنگ

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

ترشحی

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

قابلیت خورندگی اسید

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

devoid of=deprived of محروم، فاقد

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

conform to=adapt to=accord to=comply to هماهنگ شدن با

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سطح شیب دار

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بیرون زدن

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

غیر قابل درمان، سخت درمان

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

delibrate 1. محتاط مترادف باdiscreetو carefull 2. از عمد، از روی قصد

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فریب دادن، چاپلوسی کردن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هیجان زده absolutely trilled به شکل کاملا هیجان زده

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آشوب

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

دوباره شروع کردن، از سر گرفتن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

anchoring به معنای لنگر اندازی در رفرنس بیوشیمی هارپر عبارتAnchoring fibrils که از کلاژن های نوع 7 میباشد در غشا ها لنگر اندازی میکند و به آن متصل می ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

از کوره در رفتن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بی تکلیفی، تعلیق وقفه

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تطبیقی یا اختیاری faculative Termogenesisگرمازایی تطبیقی یا اختیاری در علم تغذیه بکار برده میشود انرژی مصرفی اضافه بر گرمازایی اجباری است که توست باف ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

infurating itching خوارش آزار دهنده

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

bowen therapy and bowen treatment به معنای درمان روده در پزشکی بکار میرود

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بخشنده

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مشکل دائمی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مطیع بودن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مسئولیت پذیری

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

محروم و کم امکانات

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

متهم شد