نجمه

نجمه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهuntalented٢٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦بی استعدادگزارش
0 | 0
do someone٠٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣ادای کسی رو درآوردنگزارش
0 | 0
flash someone٠١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٢نشان دادن قسمت های خصوصی بدن به کسیگزارش
2 | 0
bodega١١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٣١Body=بدنگزارش
5 | 1
insincerely١٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٥/٣١غیرواقعی ظاهری الکیگزارش
5 | 0
rather١٧:١٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧به عنوانگزارش
7 | 0
roach٠٣:٣٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨ته سیگار فیلتر سیگارگزارش
5 | 0
hit١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧Hit a sigarette : سیگار کشیدن، پک زدن Do you want a hit? میخای یه پک بزنی؟گزارش
14 | 0
pick a fight١٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧دعوا راه انداختنگزارش
7 | 0
so bad١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧خیلی زیاد بیش از حد گزارش
9 | 0
a deal is a deal٢٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥قرار، قراره قول، قولهگزارش
9 | 0
on that front٢٣:١١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥در مقابل آن در آن مورد در جواب آنگزارش
7 | 0
on front٢٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥در مقابل در جواب گزارش
5 | 0
royalty check١٨:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢Royalty checks are payments to the creator or owner of a product based on the amount of a product's sales.گزارش
12 | 0
onlies١٩:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٤Plural form of onlyگزارش
9 | 0