امتیاز‌های نجمه

بازدید
١٢
امتیاز کل
٣,٨٨١
کل مدال ها
٥٩
طلا
٠
نقره
٢٧
برنز
٣٢
٣٧٩
×
١٠
=
٣,٧٩٠
١٣
×
=
-٢٦
٦١
×
٢
=
١٢٢
٧
×
=
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣,٨٨١

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٣٧٩
×
١٠
=
٣,٧٩٠
١٣
×
=
-٢٦
٥٩
×
٢
=
١١٨
٧
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٣,٨٧٥

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦