مدال‌های سید نادر آزادصفت (مترجم)

بازدید
٢٨
امتیاز کل
٨,٨٣٢
کل مدال ها
٣٥
طلا
٥
نقره
٢١
برنز
٩
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٣
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٢
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١