پاسخ‌های سید نادر آزادصفت (مترجم) (١)

بازدید
٣٦
٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥٨ بازدید

" CBT"  در روانشناسی محفف چیست ؟

٣ هفته پیش
٢ رأی

Cognitive - Behavioral Therapy درمان شناختی ــ رفتاری یا رفتار درمانی شناختی

٣ هفته پیش