امتیاز‌های سید نادر آزادصفت

بازدید
١
امتیاز کل
٨,٧١٤
کل مدال ها
٣٤
طلا
٤
نقره
٢١
برنز
٩
٨٧٨
×
١٠
=
٨,٧٨٠
٣٣
×
=
-٦٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨,٧١٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٨٧٨
×
١٠
=
٨,٧٨٠
٣٣
×
=
-٦٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨,٧١٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠