امتیاز‌های Mrjn

بازدید
١٤
امتیاز کل
١٨,٥٥٧
کل مدال ها
٢١٣
طلا
٢
نقره
٧٣
برنز
١٣٨
١,٦٥٢
×
١٠
=
١٦,٥٢٠
١٠١
×
=
-٢٠٢
١,١٢١
×
٢
=
٢,٢٤٢
٣
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٨,٥٥٧

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٦٤٨
×
١٠
=
١٦,٤٨٠
١٠١
×
=
-٢٠٢
١,١١٩
×
٢
=
٢,٢٣٨
٣
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٨,٥١٣

جزئیات امتیاز در بپرس

٤
×
١٠
=
٤٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٤