نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٦٠٠ رای

١
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٦٦
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٥
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٨٤
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٤٣
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

٤
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

٢
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١