مرتضی

مرتضی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtransition٠٠:٠٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٤transit ::::::: انتقال ( حمل و نقل ) transition::: انتقال transport/UK::: انتقال ( حمل و نقل ) transportation/US::: انتقال ( حمل و نقل ) transmit: ... گزارش
103 | 1
transmit١٧:٢٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٣منتقل کردن ( منتقل شدن ) AIDS is transmitted via sex ایدز از طریق رابطه جنسی منتقل می شود گزارش
34 | 2
mole٢٢:٠١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢1 - خال ( مول در شیمی ) 2 - موش کور ( جاسوس )گزارش
30 | 0
hip٢١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢buttock. باسن hip. لگنگزارش
28 | 1
buttock٢١:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢باسنگزارش
46 | 0
tummy١٥:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢abdomen / belly / tummy شکمگزارش
2 | 0
belly١٥:٠٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢belly/ tummy / abdomen شکم گزارش
44 | 1
knuckle١١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢ankle قوزک پا knuckle بند انگشتگزارش
21 | 1
fragile٠٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٨شکننده ( آسیب پذیر )گزارش
25 | 1
defiant٢٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٧defy. سرپیچی کردن defiance سرپیچی defiant. ؟ ( مخالف ، لجباز )گزارش
21 | 0
glance٠٦:٤١ - ١٣٩٩/٠٦/١٣نیم نگاه ، نگاهگزارش
44 | 0
shovel١٤:٤٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٢shovel. بیل نوک تیز spade. بیل نوک پهنگزارش
34 | 1
spade١٤:٤٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٢shovel. بیل نوک تیز spade. بیل نوک پهنگزارش
28 | 1
harsh١٧:٤٦ - ١٣٩٩/٠٦/١١harsh = severe = hard = سختگزارش
21 | 0
wretched١٧:٣٢ - ١٣٩٩/٠٦/١١1 - بدبخت ، بیچاره 2 - بدگزارش
14 | 0
gleam١٦:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/٠٧درخشش glintگزارش
14 | 1
glint١٦:١٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٧درخشش gleamگزارش
0 | 0
hesitate١٥:٢٣ - ١٣٩٩/٠٦/٠٧مکث pause to pause before saying or doing something because you are nervous or not sure مکث = تامل = درنگگزارش
9 | 1
handcuff١٤:٢٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥handcuff دستبند زدن handcuffs دستبندگزارش
16 | 0
binocular١٢:١٦ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥دوربین دوچشمی ، دوربین شکاریگزارش
21 | 1
afflict١٩:٥٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢مبتلا شدنگزارش
7 | 1
puppy love١٤:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/٣١early feelings of love that are not seriousگزارش
12 | 1
fond١٩:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٧عاشقگزارش
5 | 1
کلک١٥:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٧کَلَک raft / یک نوع قایق ساده و ابتداییگزارش
5 | 1
crawl along١٧:٠٣ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦آروم رفتنگزارش
9 | 0
drift١٦:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥رانشگزارش
14 | 1
instruction١٥:٢٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٤construction ::: ساختار instruction :::::: دستور کار instrument :::::: ابزارگزارش
30 | 1
instructions١٥:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٤construction ::: ساختار instruction :::::: دستور کار instrument :::::: ابزارگزارش
23 | 1
acoustic١٩:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/١٦صوت شناسی ( شاخه ای از علم فیزیک )گزارش
9 | 1
conservatoire١٥:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٥conserve. حفظ کردن ، نگه داشتن coservation. حفظ ، نگه داری conservator. محافظ، نگهبان conservatory. هنرستان ، گلخانه ( بریتیش ) conservatoire. هنرست ... گزارش
2 | 0
conservator١٥:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٥conserve. حفظ کردن ، نگه داشتن coservation. حفظ ، نگه داری conservator. محافظ، نگهبان conservatory. هنرستان ، گلخانه ( بریتیش ) conservatoire. هنرست ... گزارش
5 | 0
conservatory١٥:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٥conserve. حفظ کردن ، نگه داشتن coservation. حفظ ، نگه داری conservator. محافظ، نگهبان conservatory. هنرستان ، گلخانه ( بریتیش ) conservatoire. هنرست ... گزارش
37 | 1
conservation١٥:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٥conserve. حفظ کردن ، نگه داشتن coservation. حفظ ، نگه داری conservator. محافظ، نگهبان conservatory. هنرستان ، گلخانه ( بریتیش ) conservatoire. هنرست ... گزارش
80 | 1
conserve١٥:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٥conserve. حفظ کردن ، نگه داشتن coservation. حفظ ، نگه داری conservator. محافظ، نگهبان conservatory. هنرستان ، گلخانه ( بریتیش ) conservatoire. هنرست ... گزارش
37 | 1
primary٢٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧primary ::: ابتدایی primarily :::: ابتدا از همهگزارش
21 | 1
primarily٢٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧primary ::: ابتدایی primarily :::: ابتدا از همهگزارش
16 | 1
sing١٩:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/٠٦sing :::: آواز خواندن sign :::: نشانهگزارش
80 | 1
phylum١٦:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣طبقه بندی جاندارن ( به ترتیب ) : Domain حوزه Kingdom فرمانرو ( سلسله ) Division دسته ( گیاهان ) . Phylum شاخه ( جانوران ) Class رده Order راست ... گزارش
51 | 0
stratification١٦:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣طبقه بندی جاندارن ( به ترتیب ) : Domain حوزه Kingdom فرمانرو ( سلسله ) Division دسته ( گیاهان ) . Phylum شاخه ( جانوران ) Class رده Order راست ... گزارش
25 | 0
genus١٦:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣طبقه بندی جاندارن ( به ترتیب ) : Domain حوزه Kingdom فرمانرو ( سلسله ) Division دسته ( گیاهان ) . Phylum شاخه ( جانوران ) Class رده Order راست ... گزارش
97 | 0
division١٦:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣طبقه بندی جاندارن ( به ترتیب ) : Domain حوزه Kingdom فرمانرو ( سلسله ) Division دسته ( گیاهان ) . Phylum شاخه ( جانوران ) Class رده Order راست ... گزارش
34 | 1
order١٦:٢٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣طبقه بندی جاندارن ( به ترتیب ) : Domain حوزه Kingdom فرمانرو ( سلسله ) Division دسته ( گیاهان ) . Phylum شاخه ( جانوران ) Class رده Order راست ... گزارش
55 | 1
classification١٦:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣طبقه بندی جاندارن ( به ترتیب ) : Domain حوزه Kingdom فرمانرو ( سلسله ) Division دسته ( گیاهان ) . Phylum شاخه ( جانوران ) Class رده Order راست ... گزارش
23 | 0
class١٦:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣طبقه بندی جاندارن ( به ترتیب ) : Domain حوزه Kingdom فرمانرو ( سلسله ) Division دسته ( گیاهان ) . Phylum شاخه ( جانوران ) Class رده Order راست ... گزارش
60 | 1
categorization١٦:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣طبقه بندی جاندارن ( به ترتیب ) : Domain حوزه Kingdom فرمانرو ( سلسله ) Division دسته ( گیاهان ) . Phylum شاخه ( جانوران ) Class رده Order راست ... گزارش
7 | 0
category١٦:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣طبقه بندی جاندارن ( به ترتیب ) : Domain حوزه Kingdom فرمانرو ( سلسله ) Division دسته ( گیاهان ) . Phylum شاخه ( جانوران ) Class رده Order راست ... گزارش
48 | 1
convict١٦:١٣ - ١٣٩٩/٠٤/٣١convict ::: محکوم شدن ( گناهکار شناخته شدن ) acquit :::بیگناه شناخته شدن ( بیگناه دانستن )گزارش
30 | 0
acquit١٦:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/٣١convict ::: محکوم شدن ( گناهکار شناخته شدن ) acquit :::بیگناه شناخته شدن ( بیگناه دانستن )گزارش
30 | 1
prelaunch٠٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠٤/٣١پیش پرتاب ( پیش پرواز هم استفاده میشه ) Pars 1 satellite’s prelaunch model مدل پیش پروازی ماهوراه پارس 1گزارش
0 | 0
الفبای اوانگار١٥:٢٧ - ١٣٩٩/٠٤/٣٠/ kw / کو مثال : /quick: / kwik کوئیکگزارش
0 | 0