نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٨
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٢
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٥٧
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٣
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٦٢
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٢٥
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١