امتیاز‌های مرتضی

بازدید
١
امتیاز کل
٢٦,٧٤٠
کل مدال ها
١٥٧
طلا
١٠
نقره
٥٩
برنز
٨٨
٢,٧٤٦
×
١٠
=
٢٧,٤٦٠
٣٦٠
×
=
-٧٢٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٦,٧٤٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢,٧٤٦
×
١٠
=
٢٧,٤٦٠
٣٦٠
×
=
-٧٢٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٦,٧٤٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠