امتیاز‌های مرتضی

بازدید
١٤
امتیاز کل
٢٧,٥١٦
کل مدال ها
١٦٤
طلا
١٠
نقره
٦٣
برنز
٩١
٢,٨٢٥
×
١٠
=
٢٨,٢٥٠
٣٦٧
×
=
-٧٣٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٧,٥١٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢,٨٢٥
×
١٠
=
٢٨,٢٥٠
٣٦٧
×
=
-٧٣٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٧,٥١٦

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠