تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

لغات هم خانواده یا مشتق این کلمه ( هر کدوم که باهاش حال میکنید اصلا منظورم هم خانواده یا مشتق هست ) و معانیشون. تقریبا کامله ( نمیدونم شاید واقعا کام ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

لغات هم خانواده یا مشتق این کلمه ( هر کدوم که باهاش حال میکنید اصلا منظورم هم خانواده یا مشتق هست ) و معانیشون. تقریبا کامله ( نمیدونم شاید واقعا کام ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لغات هم خانواده یا مشتق این کلمه ( هر کدوم که باهاش حال میکنید اصلا منظورم هم خانواده یا مشتق هست ) و معانیشون. تقریبا کامله ( نمیدونم شاید واقعا کام ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لغات هم خانواده یا مشتق این کلمه ( هر کدوم که باهاش حال میکنید اصلا منظورم هم خانواده یا مشتق هست ) و معانیشون. تقریبا کامله ( نمیدونم شاید واقعا کام ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لغات هم خانواده یا مشتق این کلمه ( هر کدوم که باهاش حال میکنید اصلا منظورم هم خانواده یا مشتق هست ) و معانیشون. تقریبا کامله ( نمیدونم شاید واقعا کام ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لغات هم خانواده یا مشتق این کلمه ( هر کدوم که باهاش حال میکنید اصلا منظورم هم خانواده یا مشتق هست ) و معانیشون. تقریبا کامله ( نمیدونم شاید واقعا کام ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لغات هم خانواده یا مشتق این کلمه ( هر کدوم که باهاش حال میکنید اصلا منظورم هم خانواده یا مشتق هست ) و معانیشون. تقریبا کامله ( نمیدونم شاید واقعا کام ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لغات هم خانواده یا مشتق این کلمه ( هر کدوم که باهاش حال میکنید اصلا منظورم هم خانواده یا مشتق هست ) و معانیشون. تقریبا کامله ( نمیدونم شاید واقعا کام ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لغات هم خانواده یا مشتق این کلمه ( هر کدوم که باهاش حال میکنید اصلا منظورم هم خانواده یا مشتق هست ) و معانیشون. تقریبا کامله ( نمیدونم شاید واقعا کام ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لغات هم خانواده یا مشتق این کلمه ( هر کدوم که باهاش حال میکنید اصلا منظورم هم خانواده یا مشتق هست ) و معانیشون. تقریبا کامله ( نمیدونم شاید واقعا کام ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

✅ فعل ( verb ) : destroy / destruct ✅اسم ( noun ) : destruction / destructor destructiveness / destroyer ✅ صفت ( adjective ) : destroyed destroyable ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

✅ فعل ( verb ) : destroy / destruct ✅اسم ( noun ) : destruction / destructor destructiveness / destroyer ✅ صفت ( adjective ) : destroyed destroyable ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

✅ فعل ( verb ) : destroy / destruct ✅اسم ( noun ) : destruction / destructor destructiveness / destroyer ✅ صفت ( adjective ) : destroyed destroyable ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

✅ فعل ( verb ) : destroy / destruct ✅اسم ( noun ) : destruction / destructor destructiveness / destroyer ✅ صفت ( adjective ) : destroyed destroyable ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

✅ فعل ( verb ) : destroy / destruct ✅اسم ( noun ) : destruction / destructor destructiveness / destroyer ✅ صفت ( adjective ) : destroyed destroyable ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٣

✅ فعل ( verb ) : destroy / destruct ✅اسم ( noun ) : destruction / destructor destructiveness / destroyer ✅ صفت ( adjective ) : destroyed destroyable ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

✅ فعل ( verb ) : destroy / destruct ✅اسم ( noun ) : destruction / destructor destructiveness / destroyer ✅ صفت ( adjective ) : destroyed destroyable ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

✅ فعل ( verb ) : destroy / destruct ✅اسم ( noun ) : destruction / destructor destructiveness / destroyer ✅ صفت ( adjective ) : destroyed destroyable ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

چگالی ؛ انبوهی ، تراکم ؛ حماقت ۳ از معانی کلمه

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ناپدید/غیب شدن ، مفقود الاثری ؛ نابودی

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

an artist beyond compare. هنرمندی بی همتا وقتی قبلش beyond بیاد

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

A validator is a computer program used to check the validity or syntactical correctness of a fragment of code or document. اعتبارسنج ☝️

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مشتقات هرچند شاید کامل نباشه ✅ ( verb ) : receive ✅️ ( noun ) : reception / receiver / receptiveness / receptivity ✅️ ( adjective ) : receptive ✅️ ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مشتقات هر چند شاید کامل نباشه ✅� ( verb ) : receive ✅️� ( noun ) : reception / receiver / receptiveness / receptivity ✅️� ( adjective ) : receptive ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فرد بلند پرواز یا جاه طلب

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٩

نمی خوام سخنرانی کنم ولی زیاده میشه در حین کاربردی نگا پایه رو بذارید درگیری و گرفتن درسته یه واژه اس ولی یه معنا نداره بسته به ترجمه میتونه معانی د ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

word derivation ✅️ فعل ( verb ) : republish ✅️ اسم ( noun ) : republication ✅️ صفت ( adjective ) : republishable /republished ✅️ قید ( adverb ) : _ ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

We cannot selectively numb emotions فک نکنم خیلی پیش بیاد که بشه استفاده من یه مثالشو آوردم و میگم کم پیش بیاد استفاده داشته شه با خواست خود

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

disadvantage and advantage مزایا و معایب یا خوبی بدی

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

اگه به این ترجمه ( عامیانه ) دقت کنید شاید جا بیفته براتون show that you are well - prepared نشون بده که خوب خودتو آماده کردی ( مثلا براسخنرانی )

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مختص ترجمه تخصصی ( یا یه چی تو همین مایه ها ) علائم نگارشی

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مختص ترجمه تخصصی ( یا یه چیزی تو این مایه ها ) overhead projector پروژوکتور آموزشی یا بالاتاب منبع: ویکی پدیا لینک صفحه ( کنونی ) : https://fa. m. ...