پیشنهاد‌های مزدک حاتمیان فر (٣٨)

بازدید
٤١
تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

نیروهای خارج از دفتر مرکزی

پیشنهاد
٠

فعالیتهای انتهایی پروژه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢٨

مشخصه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

قابلیتها

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

متانت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

به شعف آوردن

پیشنهاد
١

واگذاری قرارداد به غیر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

وعده ، صحبتهایی که قبل از عملی کردن طرحی زده می شود

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

اینجور که میگن ( اصطلاح عامیانه )

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٨

دو جانبه، دو طرفه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

نقطه نظر

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

ملک ضبط شده ازسوی دولت

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣

نگاه عاقل اندر سفیه

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

مکانی را جذاب تر کردن - فضایی را دلپذیرترکردن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

یک برند پایدار و ماندگار در ذهن مشتری

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

هم افق بودن - هم راستا بودن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣

ناشی از

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣

جدیت

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

به حالت اولیه برگرداندن

پیشنهاد
٠

[عمران] برپایی کارگاه، ایجاد کارگاه

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١

مغایر با

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٤

مورد انتطار واقع شدن/بخشی از ذات کار بودن/ نتیجه طبیعی موقعیتی بودن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١١٧

به حساب آمدن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤

چیزی را بدون چشم داشت ارائه دادن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد

نهاد قانونی مستقل

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

حمل داخل کارگاه در هر مسافت و به هر ارتفاعی ( عمران - عمران )

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

به هر مسافت و به هر عمق ( عمران - خاکبرداری )

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

پستیها و بلندیها

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

گاه گداری

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٥٦

تقدیر و تشکر

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

اذعان داشتن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد

آماده سازی سطح

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

اظهار توانایی انجام کاری ( عمران )

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٠

Minutes of Meeting

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢

کف قیمت ، پایین ترین قیمت

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

حداکثر قیمت

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

دوگانگی

پیشنهاد
٠

( عمران ) گواهی تحویل زمین