مزدک حاتمیان فر

مزدک حاتمیان فر به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfield force١٦:١٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢١نیروهای خارج از دفتر مرکزیگزارش
0 | 1
project closeout functions١٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/٢٩فعالیتهای انتهایی پروژهگزارش
0 | 0
attribute٠٩:٥٦ - ١٣٩٧/٠٦/١١مشخصهگزارش
147 | 1
credentials٠٩:٤٧ - ١٣٩٧/٠٦/١١قابلیتهاگزارش
37 | 1
dignity١٣:٥٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٧ابهتگزارش
30 | 1
dignity١٣:٢٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٧متانتگزارش
21 | 1
enchant١٤:١٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤به شعف آوردنگزارش
12 | 0
disposition of the contract١٣:٣٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤واگذاری قرارداد به غیرگزارش
0 | 0
much heralded١٢:٢٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩وعده ، صحبتهایی که قبل از عملی کردن طرحی زده می شودگزارش
2 | 0
so to speak١٢:٢١ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩اینجور که میگن ( اصطلاح عامیانه )گزارش
53 | 1
reciprocity١٢:٢٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩دو جانبه، دو طرفهگزارش
32 | 0
comment١٧:٢٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٨نقطه نظرگزارش
18 | 1
requisitioned property١٤:١١ - ١٣٩٧/٠٢/١٥ملک ضبط شده ازسوی دولتگزارش
0 | 0
derisive١٣:١٦ - ١٣٩٧/٠٢/١٠نگاه عاقل اندر سفیهگزارش
5 | 0
grace the occasion١١:٢٩ - ١٣٩٧/٠٢/١٠مکانی را جذاب تر کردن - فضایی را دلپذیرترکردنگزارش
0 | 0
resonating brand١١:٢٣ - ١٣٩٧/٠٢/١٠یک برند پایدار و ماندگار در ذهن مشتریگزارش
0 | 0
strike a cord١١:١٤ - ١٣٩٧/٠٢/١٠هم افق بودن - هم راستا بودنگزارش
7 | 1
attributable to١١:٤٦ - ١٣٩٧/٠٢/٠٨ناشی ازگزارش
2 | 0
due diligence١٥:١٩ - ١٣٩٧/٠٢/٠٣جدیتگزارش
14 | 1
reinstate١٥:٣٥ - ١٣٩٧/٠٢/٠١به حالت اولیه برگرداندنگزارش
32 | 0
the manufacture of plant١٥:٥٧ - ١٣٩٧/٠١/٢٢[عمران] برپایی کارگاه، ایجاد کارگاهگزارش
0 | 0
prejudicial١٥:١١ - ١٣٩٧/٠١/٢٢مغایر با گزارش
2 | 0
go with the territory١٧:١٨ - ١٣٩٧/٠١/١٥مورد انتطار واقع شدن/بخشی از ذات کار بودن/ نتیجه طبیعی موقعیتی بودنگزارش
9 | 0
constitute١٦:١٣ - ١٣٩٦/١٢/٢١به حساب آمدنگزارش
145 | 1
give of something٠٨:٤٨ - ١٣٩٦/١٢/٢٠چیزی را بدون چشم داشت ارائه دادنگزارش
2 | 0
legal entity١٥:٢٨ - ١٣٩٦/١٢/١٩نهاد قانونی مستقلگزارش
0 | 1
leads and lifts١٤:٤٩ - ١٣٩٦/١٢/٠٨حمل داخل کارگاه در هر مسافت و به هر ارتفاعی ( عمران - عمران )گزارش
0 | 0
leads and lifts١٤:٤٨ - ١٣٩٦/١٢/٠٨به هر مسافت و به هر عمق ( عمران - خاکبرداری )گزارش
0 | 0
leads and lifts٠٨:١٦ - ١٣٩٦/١٢/٠٨پستیها و بلندیهاگزارش
0 | 0
for time to time١٠:٥٩ - ١٣٩٦/١٢/٠٦گاه گداریگزارش
0 | 0
acknowledgement١٤:٠١ - ١٣٩٦/١١/٢٩تقدیر و تشکرگزارش
90 | 2
declare١١:٥٧ - ١٣٩٦/١١/٢٩اذعان داشتنگزارش
34 | 1
surface treatment١٤:٤٧ - ١٣٩٦/١١/٢٨آماده سازی سطحگزارش
0 | 1
statement of ability١٥:٤٢ - ١٣٩٦/١٠/٢٦اظهار توانایی انجام کاری ( عمران )گزارش
0 | 0
صورت جلسه١٧:٠٠ - ١٣٩٦/١٠/٢٥Minutes of Meetingگزارش
21 | 0
price ceiling١٣:٣٧ - ١٣٩٦/١٠/٢٣حداکثر قیمتگزارش
0 | 0
price floor١٣:٣٧ - ١٣٩٦/١٠/٢٣کف قیمت ، پایین ترین قیمتگزارش
5 | 0
discrepancy١٠:٤٨ - ١٣٩٦/١٠/٢٣دوگانگیگزارش
37 | 1
construction site handover certificate٠٨:١٥ - ١٣٩٦/١٠/٢١( عمران ) گواهی تحویل زمینگزارش
0 | 0