امتیاز‌های مزدک حاتمیان فر

بازدید
١٣
امتیاز کل
٥,٥٦٨
کل مدال ها
٤٥
طلا
٣
نقره
٢١
برنز
٢١
٥٦٩
×
١٠
=
٥,٦٩٠
٦١
×
=
-١٢٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥,٥٦٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٥٦٩
×
١٠
=
٥,٦٩٠
٦١
×
=
-١٢٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥,٥٦٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠