نوع مدال

ثبت واژه جدید

٩٨
نوع مدال

پاسخ صحیح

٢٥
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

١٢
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٣٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

ثبت ١٠ دیدگاه با حداقل مجموع ٥ رای

١