تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

اسم قشنگ دخترانه ی کُردی به معنی زنده، زندگی Jino ژینُ

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

در جواب زهرا صالحی؛ ژینُ تلفظ میشه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

اسم قشنگ دخترانه ی کُردی به معنی مثل شب شه و یعنی شب شه وین یعنی همچون شب ( به زیبایی شب )

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

نام قشنگ دخترانه ی کُردی به معنی مثل آسمانی صاف و روشن، هوای خوش Sawin

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

اسم قشنگ دخترانه ی کُردی به معنی سهل و آسان Sani

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

اسم قشنگ پسرانه ی کُردی به معنی همراه Hawre

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

Prshang

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

Shorsh

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

Rebwar

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

Raboon

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

Parang

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

Beri

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

خبردار شدن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نام قشنگ پسرانه ی تُرکی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

هه ستیار

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

پشتیبانی کردن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نام قشنگ دخترانه ی کُردی به معنی نور وشوق زندگی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نام قشنگ پسرانه و دخترانه ی کُردی به معنی دانا زانایی یعنی دانایی و زانا یعنی دانا

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نام قشنگ پسرانه ی کُردی به معنی قانون Yasa

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نام قشنگ پسرانه ی کُردی به معنی رود اَرَس Araz

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نام قشنگ دخترانه ی کُردی نام گلی زیبا در کوهستان

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

نام قشنگ پسرانه ی کُردی به معنی قافله

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

نام قشنگ پسرانه ی کُردی همونطور که دوستان گفتن به معنی زندگی بخش Jiwar

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

Jiyar

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

نام قشنگ دخترانه ی کُردی به معنی تنها

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

Tanya

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

نام قشنگ پسرانه ی کُردی به معنی پیروز و موفق Sarkawt

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

Bayana

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

Kawan

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Bawan

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

نام قشنگ پسرانه ی کُردی به معنی اوج بلندی های کوهساران

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

نام قشنگ دخترانه و پسرانه ی کُردی به معنی عزیز ، جچگر گوشه و دوست داشتنی مثل خانه ی پدری

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

نام قشنگ دخترانه ی کُردی به معنی آب چشمه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

نام قشنگ دخترانه ی کُردی به معنی صبحگاهان

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

نام قشنگ دخترانه ی کُردی به معنی کوهستان

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

نام قشنگ کُردی ی کُردی به معنی دختر شیردوش

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

نام قشنگ دخترانه ی کُردی به معنی کُردستان Kurdstan

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

نام قشنگ پسرانه ی کُردی به معنی جوان

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

نام قشنگ دخترانه ی کُردی به معنی تازه متولد شده است

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

نام قشنگ کُردی مشترک برای دختر و پسر

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

بۆ فه رتاش؛ جنێو زۆر ێه ده ی. زمانت جوان که. له کنه خۆ تۆ ئه دیبی و بو زمانی شیرینی فارسی شت ئه نووسی.

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

هه ستیار ناوێیکی خۆشی کووردیه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

گه لاویژ ناوێکی خۆشی کووردیه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

در پاسخ کمبوجیه؛ دیاکۆ - Diako - اسم فارسی نیست. کۆ هم به معنی کوهه نه کجا!

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

اسم قشنگ پسرانه ی کُردی به معنی قول Bryar

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

تصمیم

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

اسم بسیار قشنگ پسرانه ی کُردی به معنی کولاک Bakoot

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

اسم قشنگ پسرانه ی کُردی به معنی رهگذر

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

اسم قشنگ دخترانه ی کُردی به معنی باران شدید، تند و یهویی Rejna

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

اسم قشنگ دخترانه ی کُردی به معنی شوخ و شنگ Shokhan