امتیاز‌های نسرین

بازدید
٣٦
امتیاز کل
٢١,٤٧٩
کل مدال ها
٣٨٧
طلا
١١
نقره
١٤٠
برنز
٢٣٦
١,٣٠٢
×
١٠
=
١٣,٠٢٠
٢٠
×
=
-٤٠
٤,٠٩٣
×
٢
=
٨,١٨٦
١٩٥
×
=
-١٩٥
٢٩
×
٢
=
٥٨
٣١
×
١٥
=
٤٦٥
١
×
-١٥
=
-١٥
٢١,٤٧٩

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٨٧٩
×
١٠
=
٨,٧٩٠
١١
×
=
-٢٢
٣,٠٤٨
×
٢
=
٦,٠٩٦
١٨٤
×
=
-١٨٤
١
×
-١٥
=
-١٥
١٤,٦٦٥

جزئیات امتیاز در بپرس

٤٢٣
×
١٠
=
٤,٢٣٠
٩
×
=
-١٨
١,٠٤٥
×
٢
=
٢,٠٩٠
١١
×
=
-١١
٢٩
×
٢
=
٥٨
٣١
×
١٥
=
٤٦٥
٠
×
-١٥
=
٠
٦,٨١٤