نوع مدال

حداقل ٦٠٠ امتیاز در روز

٧
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٢
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٦٠٠ رای

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٩٨
نوع مدال

پاسخ صحیح

٢٥
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

١٢
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

ثبت ١٠ دیدگاه با حداقل مجموع ٥ رای

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٣٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

٦٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٤٩
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

٣٨
نوع مدال

ثبت حداقل ٥٥ رای در روز

٣٠
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

٢٤
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

١٣
نوع مدال

پرسش با حداقل ٥ رای

٦
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٣
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

ثبت ١٠ دیدگاه

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١