نوع مدال

حداقل ٦٠٠ امتیاز در روز

٧
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٢
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٦٠٠ رای

١