امتیاز‌های مجتبی عیوض صحرا

بازدید
١
امتیاز کل
٥٤٧,٣٩٤
کل مدال ها
١,٨٨٦
طلا
٣٤٥
نقره
٥٩١
برنز
٩٥٠
٥٦,١٣٤
×
١٠
=
٥٦١,٣٤٠
٧,٢٤٦
×
=
-١٤,٤٩٢
٢٧٣
×
٢
=
٥٤٦
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٤٧,٣٩٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٥٦,١٠٣
×
١٠
=
٥٦١,٠٣٠
٧,٢٤٦
×
=
-١٤,٤٩٢
١٨٤
×
٢
=
٣٦٨
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٤٦,٩٠٦

جزئیات امتیاز در بپرس

٣١
×
١٠
=
٣١٠
٠
×
=
٠
٨٩
×
٢
=
١٧٨
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٨٨