امتیاز‌های مجتبی عیوض صحرا

بازدید
٤٣
امتیاز کل
٥٦٥,٨٧٩
کل مدال ها
٢,١٣٦
طلا
٣٧٤
نقره
٦٧٤
برنز
١,٠٨٨
٥٧,٩٦١
×
١٠
=
٥٧٩,٦١٠
٧,٣١٣
×
=
-١٤,٦٢٦
٤١٧
×
٢
=
٨٣٤
١٤
×
=
-١٤
٠
×
٢
=
٠
٥
×
١٥
=
٧٥
٠
×
-١٥
=
٠
٥٦٥,٨٧٩

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٥٧,٨٩١
×
١٠
=
٥٧٨,٩١٠
٧,٣١٠
×
=
-١٤,٦٢٠
٢٩٦
×
٢
=
٥٩٢
١٤
×
=
-١٤
٠
×
-١٥
=
٠
٥٦٤,٨٦٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٧٠
×
١٠
=
٧٠٠
٣
×
=
١٢١
×
٢
=
٢٤٢
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٥
×
١٥
=
٧٥
٠
×
-١٥
=
٠
١,٠١١