نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٢ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مروارید: مُروارید: نام دخترانه - واژه فارسی ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
اهرمن: اَهریمَن: آهِرمَن - واژه فارسی میان ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
پتیاره: پَتیاره: واژه اوستایی و پارسی میانه ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
هیمالیا: آن را با واژه زیما یکسان ندانید! "ز ...
٢ روز پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٣ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
راه در جهان یکی است و ان راستی است: این نوشته ستایشی ( سپاسی ) است که ز ...
٣ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
درخت زندگانی: یادآوری از واژه ویسپوبیش: ویسپوبیش: ...
٣ روز پیش
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
دلهان: دِلهان - نام دخترانه واژه فارسی میا ...
١ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
نومان: نومان - نومَن، نومینا - نام پسرانه ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
غسل: بَرِشنوم ( bareshnūm، barešnom ) - ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cravat: کُِراوات، کُِرِوات! - اوستا: کوئیر ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
animal: یادآوری از واژه میش: واژه جانِوَر ی ...
١ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گجستک: گُجَسته: گُجَستَک ( گُجَستَگ ) - وا ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
چمروش: هُما: واژه اوستایی و فارسی میانه ( ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
راه در جهان یکی است و ان راه راستی است: این نوشته ستایشی ( سپاسی ) است که ز ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
دشتان: دَشتان، دَهَکَه ( دوره ) - واژه ا ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
یازلی: یازلی: نام دخترانه، واژه ترکی این و ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
یوتاک: یوتاک، یوتَک: نام دخترانه - واژه ا ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ویشار: ویشار: نام دخترانه - در گویش مازندر ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
بیمار: یاد آوری از ویسپوبیش! بی: کوتاه شده ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
روح: روح ( روه - در واژه روهان! ) واژه ا ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
کروات: کُِروات - اوستا: کوئیریس ( kuiris ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
SEX: سِکس ( sex ) - چندی درباره واژگان پ ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
راه راستی: این نوشته ستایشی ( سپاسی ) است که ز ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
راه در جهان یکی است و ان راستی است: این نوشته ستایشی ( سپاسی ) است که ز ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
راه یکی و ان راه راستی است: این نوشته ستایشی ( سپاسی ) است که ز ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
راه در جهان یکی است و ان راه راستی است: این نوشته ستایشی ( سپاسی ) است که ز ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ارنواز: اَرنَواز - نام دخترانه در اوستا به ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
درخت زندگانی: یادآوری از واژه ویسپوبیش: ویسپوبیش: ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کراوات: کُِراوات - اوستا: کوئیریس ( kuiris ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
allah: این واژه وَشناد ( بسیار ) ، شِگَرف ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
چالش: این واژه ( ساده ) است: اگر کُل واژه ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
دو در: داستان آن به خوبی در شعر مولوی ( مو ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
کسی که گندم می کارد راستی می افشاند: " گندم" در اوستا به دوگونه کاربرد د ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
سپندارمذ: سِپَندارمَذ: سِپَندارمَد - واژه پار ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
جهشن: شانس: واژه انگلیسی ( chance ) از فر ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
oho: اوهو ( oho ) یا اوه! - یادآوری از ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

-
بپرس
-
گوچِهر یا گومیداس https://abadis. ...
٤ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٤ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اشهن: اوشا، اوشَه ( uaah ) ، اوشاه ( usha ...
٤ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٤ هفته پیش
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٣٠٠ رای

-
همه
٤ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شیردال: هُما: واژه اوستایی و فارسی میانه ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کرمان: در پارسی باستان و کتیبه های هخامنشی ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سکس: سِکس ( sex ) - چندی درباره واژگان پ ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ghastly: یادآوری از پَرگست! پَرگَس یا پَرگَس ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
همای: هُما: واژه اوستایی و فارسی میانه ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
یک غازی: امید جان ممنون از این که گوشزد کردی ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
تو خوبی: این اصطلاح برای کسانی که ادعایِ دان ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
هالووین: این جشن برگرفته شده از آیین های ایر ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
مبارک: واژه مبارک درسته عربی هست ولی از مُ ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
دشت: دَشت: - واژه پارسی میانه ( پارسیک، ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ویسپوبیش: ویسپوبیش: نام درختی اساطیری یا "درخ ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
سپندارمذگان: سِپَندارمَذ: سِپَندارمَد - واژه پار ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
pauper: پاپَتی واژه ای فارسی است و pauper و ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
همینه که هست: این اصطلاح، ترجمه ی جمله ی ترکیِ: ب ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
هودین: هودین، هودینا - واژه اوستایی - نام ...
١ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
الپای: واژه ترکی - اسم پسرانه آلپ: آلب فَر ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
ارامین: واژه مشتقِ فارسی با ریشه ترکی - اسم ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
هپروت: هَپَروت - واژه فارسی میانه ساسانی ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ریمن: ریمَن: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پ ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
اهریمن: اَهریمَن: آهِرمَن - واژه فارسی میان ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
پتیارگ: پَتیاره: واژه اوستایی و پارسی میانه ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
چینامروش: هُما: واژه اوستایی و فارسی میانه ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بشکوچ: هُما: واژه اوستایی و فارسی میانه ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
یادآوری از  واژه پادیاب! ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
برسان: یادآوری از واژه برشان! بَرشان، بَرس ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
پتریت: دو گونه سرماخوردگی ( آنفولانزا ) در ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
روناو: روناو: نام دخترانه ( ronav ) - واژه ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
رونمایی: رُونَمایی - واژه مشتق مرکّب - ترکی ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
گذاشتن: 1. نهادن، برپا کردن، قرار دادن، برق ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
نیلوفر ابی: هیچ می دونستی گل نیلوفر ریشه در اسا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
امروش: ریشه یابی واژه پهلوی "آمروش" و "چَم ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
هما: هُما: واژه اوستایی و فارسی میانه ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
chance: شانس: واژه انگلیسی ( chance ) از فر ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
گبر: خِفتان، لباسِ جنگی، زره!
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
یازلی: یازلی: نام دخترانه، واژه ترکی این و ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
پتیاره: پَتیاره: واژه اوستایی و پارسی میانه ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
سلام: درود: واژه اوستایی و پارسی میانه په ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شیر دال: هُما: واژه اوستایی و فارسی میانه ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
گوزل: گوزَل - واژه ترکی - اسم دخترانه - د ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
نورهان: نورَهان، نوراهان - نام دخترانه - وا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
هونیاک: هونیاک، هونیا - واژه اوستایی - نام ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
خان: خان: عنوان رجال و بزرگان، رییس ( رئ ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
خندوانه: امروزه کسره ای که میان واژه است، پس ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مرواگ: واژه مُرواگ ( murwāg ) و هومُرواک ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اهرمن: اَهریمَن: آهِرمَن - واژه فارسی میان ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
یوتاب: یوتاب: نام دخترانه - واژه اوستایی ب ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شانس: شانس: واژه انگلیسی ( chance ) از فر ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

-
بپرس
-
یادآوری از واژه نورهان: ( ( سَُرا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
همریت: دو گونه سرماخوردگی ( آنفولانزا ) در ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
درود: درود: واژه اوستایی و پارسی میانه په ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اوهو: اوهو ( oho ) - یادآوری از واژه هی! ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مبارک: واژه مبارک درسته عربی هست ولی از مُ ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اهریمن: اَهریمَن: آهِرمَن - واژه فارسی میان ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
چمروش: هُما: واژه اوستایی و فارسی میانه ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
تشکر: سپاس: واژه اوستایی و پارسی میانه په ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ویام: ویام ( ویاو، vyām ) واژه اوستایی - ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کالین: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
نوشو: بَرِشنوم ( bareshnūm، barešnom ) - ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
هروسپ: هَرویسپ، هَروِسپ - واژه پارسی میان ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
فرهود: فَرهود، فَرهَذ، پَرهود - واژه فارسی ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
اهلو: این واژه وَشناد ( بسیار ) ، شِگَرف ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
هما: هُما: واژه اوستایی و فارسی میانه ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شیر دال: هُما: واژه اوستایی و فارسی میانه ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
گریفون: هُما: واژه اوستایی و فارسی میانه ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مرواگ: واژه مُرواگ ( murwāg ) و هومُرواک ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
هومرواک: هومُرواک - واژه مُرواگ ( murwāg ) ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مرواش: واژه مُرواگ ( murwāg ) و هومُرواک ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مرواک: واژه مُرواگ ( murwāg ) و هومُرواک ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سارگپه: نام سارگپه در دسته ی بازهای شکاری ا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
جهشن: شانس: واژه انگلیسی ( chance ) از فر ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
شیردال: هُما: واژه اوستایی و فارسی میانه ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
gypaetus: هُما: واژه اوستایی و فارسی میانه ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
امروش: ریشه یابی واژه پهلوی "آمروش" و "چَم ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
چینامروش: هُما: واژه اوستایی و فارسی میانه ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
هماک: هُما: هُماک - واژه اوستایی و فارسی ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fabulous bird of good omen: هُما: واژه اوستایی و فارسی میانه ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گست: نخست درود ( درستی و راستی ) و دست خ ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cravate: کُِروات - اوستا: کوئیریس ( kuiris ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گستاخ: گُستاخ: واژه پارسی میانه ( پارسیک، ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
grippe: واژه انگلیسی "grippe" هم از "grift" ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
همریت: دو گونه سرماخوردگی ( آنفولانزا ) در ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
برونشیت: دو گونه سرماخوردگی ( آنفولانزا ) در ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
dyspnoeic: دو گونه سرماخوردگی ( آنفولانزا ) در ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
همگرزگی: هَمگَرزه، هَمگَرزِگی: واژه فارسی می ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
پتریت: دو گونه سرماخوردگی ( آنفولانزا ) در ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
همگرزه: هَمگَرزه، هَمگَرزِگی: واژه فارسی می ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
پتیارگ: پَتیاره: واژه اوستایی و پارسی میانه ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
پتیارک: پَتیاره: واژه اوستایی و پارسی میانه ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ویشار: ویشار: نام دخترانه - در گویش مازندر ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
یوتک: یوتَک، یوتاک: نام دخترانه - واژه ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
یوتاک: یوتاک، یوتَک: نام دخترانه - واژه ا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
یازلی: یازلی: نام دخترانه، واژه ترکی این و ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مرزی: مَرزی - یک معنای دیگر هم دارد! چندی ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مرزنده: مَرزَنده: مَرزی، مَرزَد، مَرزَند، م ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مرزد: مَرزَنده: مَرزی، مَرزَد، مَرزَند، م ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مرزند: مَرزَنده: مَرزی، مَرزَد، مَرزَند، م ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سهش: این واژه درستش: "سَهِش" هست! ( ( ز ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ویدیا: ویدهیا: ویدیا، واژه سانسکریت - نام ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
هرویسپ: هَرویسپ، هَروِسپ - واژه پارسی میان ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
الله: این واژه وَشناد ( بسیار ) ، شِگَرف ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اهلا: این واژه وَشناد ( بسیار ) ، شِگَرف ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اهلاو: این واژه وَشناد ( بسیار ) ، شِگَرف ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
مینو: این واژه فارسی است و واژه عربی معنی ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
پاسدار: به اوستایی: پاسَر ( pāthr ) امروزه ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سپاسه: نام دخترانه واژه اوستایی و پهلوی ( ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
پرگست: پَرگَس یا پَرگَست: واژه فارسی میانه ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بیمار: یاد آوری از ویسپوبیش! بی: کوتاه شده ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گست: درود فرتاش جان همیشه از نوشته هایت ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hello: یادآوری از واژه " اَهلَو، اَهلاو"! ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
aloha: یادآوری از واژه " اَهلَو، اَهلاو"! ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
الو: اَلو - یادآوری از واژه " اَهلَو، ا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سپنتا ارمیتی: سِپَندارمَذ: سِپَندارمَد - واژه پار ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سپندارمذ: سِپَندارمَذ: سِپَندارمَد - واژه پار ...
١ ماه پیش