مدال‌های مجتبی عیوض صحرا

بازدید
٦٩
امتیاز کل
٥٥٨,٩٧٢
کل مدال ها
٢,٠٦٤
طلا
٣٦٦
نقره
٦٤٧
برنز
١,٠٥١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٣١٠
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٥٥
نوع مدال

حداقل ٦٠٠ امتیاز در روز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٣٧٧
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٢٤٤
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

٢١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٣٠٠ رای

١
نوع مدال

پاسخ صحیح

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٥١٤
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٤٦٥
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

٥٦
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

٨
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١