تاریخ
١ سال پیش
متن
a well of good ideas
دیدگاه
٤

چشمه ای از ایده های خوب

تاریخ
١ سال پیش
متن
There is fringe around the edge of her shawl.
دیدگاه
٣

اطراف لبه شال او حاشیه تزئینی دارد

تاریخ
١ سال پیش
متن
A cube has twelve edges.
دیدگاه
١

مکعب دوازده راس ( گوشه ) دارد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She complained that the soup was cold.
دیدگاه

او ایراد گرفت که سوپ سرد است

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Being without pain is a condition that some of these patients can only dream of.
دیدگاه
١٩

بی درد بودن حالتی است که بعضی از این مریضان میتوانند فقط آنرا رویا پردازی کنند

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I'm not the best player in the world, but I'm pretty good.
دیدگاه
٨

من بهترین بازیکن در دنیا نیستم اما تا حدی خوبم

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The two sides negotiated for several days before reaching a compromise.
دیدگاه
٦

این دو طرف قبل از رسیدن به یک توافق چندین روز مذاکره کردند

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He used unfair means to help his son get into college.
دیدگاه
٩

او از اهداف غیرمنصفانه ای در کمک کردن به پسرش برای ورود به دانشگاه استفاده کرد